Algemene huurvoorwaarden

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

De huurprijzen van de zaal zijn per uur bepaald. De verhuur van de zaal gaat in op het tijdstip dat werd doorgegeven in de aanvraagmail en beëindigt wanneer de laatste gast de zaal verlaat. Elk begonnen kwartier zal worden gefactureerd. Opmerking:
De zaal zal 20 min. vóór het doorgegeven beginuur (in de aanvraagmail) van de vergadering worden geopend (zonder extra kosten).

Reservatie en annulatie
Reservering gebeurt telefonisch (0492 875180) of per mail (info@mm-center.be)
De reservatie is pas definitief als u van ons een bevestigingsmail heeft ontvangen. Alle wijzigingen en toevoegingen aan de reservering moeten per mail (info@mm-center.be) worden gemeld.
Annulaties worden enkel per mail aanvaard. De verzenddatum van de mail geldt als annulatiedatum. De klant ontvangt een bevestigingsmail van de annulatie.
Tijdig annuleren (meer dan 2 weken voor aanvangsdatum van het evenement) kan zonder kosten. Indien de annulatie gebeurt tussen 14 dagen en 3 dagen vóór de startdatum van het evenement, wordt 50% van de totale huursom zoals vermeld in de bevestigingsmail van de reservatie. Indien de annulatie gebeurt tussen de 2 dagen of minder vóór de startdatum van het evenement, wordt 100% van de totale huursom, inclusief de kosten van de catering zoals vermeld in de bevestigingsmail aangerekend. De verhuurverbintenis komt van rechtswege en zonder enige vorm van ingebrekestelling tot een einde indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen die de activiteit en/of solvabiliteit van de klant in het gedrang brengen zoals: faillissement, staking van betalingen, aanvraag tot uitstel van betaling en concordaat of in geval van algemeen bekende financiële moeilijkheden die meer specifiek moeten blijken uit het bestaan van beslagen en/of protesten, aanvragen tot in vereffeningstelling en stopzetting van de activiteiten.

Facturatie aantallen
Het exact aantal gasten moet ten laatste twee werkdagen vóór het evenement worden bevestigd. Dit aantal is het gegarandeerde minimum voor facturatie.

Voorschotten
Aan bestaande klanten worden geen voorschotten gevraagd. Nieuwe klanten betalen bij een eerste huur vooraf 50% van de totale huur van de zaal per overschrijving. Pas na de betaling van dit voorschot is de reservatie definitief.

Bijkomende kosten
Alle verbruikte dranken in de vergaderzalen en gevraagde extra diensten worden gefactureerd.
De klant zorgt bij het organiseren van een evenement zelf voor de nodige aangiften bij SABAM.
De vergaderzaal is rookvrij. Roken kan op de binnenkoer. Niet naleven van deze afspraak leidt tot een boete van 100 euro.
Bij buitengewoon gebruik van muren, tafels of vloeren moet het Martinus Meeting Center op de hoogte worden gebracht. Er wordt niets op muren of ramen gekleefd. Niet naleven van deze afspraak leidt tot een boete van 100 euro.

Verantwoordelijkheden
Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij zich op een behoorlijke manier gedraagt. De klant zal verantwoordelijk worden gesteld voor alle schade en ongemakken die voortvloeien uit het gedrag van de deelnemers aan het evenement in het Martinus Meeting Center. Naargelang ze een tijdelijke of definitieve hinderpaal vormen voor de uitvoering van onderhavig contract, schorsen of stellen gevallen van overmacht van rechtswege een einde aan de verplichtingen van het Martinus Meeting Center en ontheffen ze het Martinus Meeting Center van elke verantwoordelijkheid of eis tot schadevergoeding die er zou kunnen uit volgen. Worden als gevallen van overmacht, ten niet-limitatieve titel, beschouwd: oorlog of gelijkaardige gebeurtenissen, beslissingen en/of handelingen van de overheid, algemene of niet-algemene staking, lock-down, vakbondsonlusten, brand, overstroming, brandstofschaarste, energie- en/of grondstoffenschaarste en om het even welke oorzaak, voor zover deze zich volledig onafhankelijk van de wil van het Martinus Meeting Center. Het Martinus Meeting Center is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of ontvreemding van materialen en goederen van de klant noch van zijn deelnemers.
Bij het einde van elk evenement ontruimt de klant de ruimte. Het Martinus Meeting Center is niet verantwoordelijk voor achtergelaten materiaal.

Klachten en geschillen
Klachten en geschillen i.v.m. de evenementen dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven toe te komen bij het Martinus Meeting Center, Sint Martinusstraat 6, 3870 Vechmaal, uiterlijk 3 dagen na het einde van het evenement. Klachten die nadien worden ontvangen, worden niet meer aanvaard. Eventuele klachten schorsen de betalingsverplichting niet. Partijen verbinden er zich toe binnen 30 kalenderdagen een oplossing te zoeken voor geschillen en klachten. Slechts na deze termijn kan een geding voor de rechtbank worden ingezet.

Betalingen
Al de facturen van het Martinus Meeting Center gebeuren door middel van overschrijving per bank.
Deze dienen te worden voldaan binnen de 30 dagen na factuurdatum.
Niet-tijdige betaling geeft het Martinus Meeting Center hoe dan ook het recht al haar verdere contractuele verplichtingen op te schorten, tot nadat de contractueel verschuldigde betalingen zijn verricht.
Facturen die op hun vervaldag niet voldaan zijn, brengen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest mede van 15% per begonnen maand met een minimum van 65 € als schadevergoeding voor administratieve kosten.

Toepasselijk recht
Elk geschil naar aanleiding van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk de toepassing van het Belgische recht en het Nederlands als voertaal.